Fleksibilitet i leieperioden

  • juni 21, 2017

Aktørene i næringslivet trenger i stadig økende grad fleksibilitet i sine leieavtaler. Rammebetingelsene er i rask endring og det kan få store konsekvenser å leie feil arealer, enten de er for små, for store eller med lite hensiktsmessig layout.

Teknisk fleksibilitet innebærer at arealet enkelt lar seg tilpasse endrede behov. Blir det behov for å utvide et arbeidsområde er det en fordel om bygget allerede er forberedt for endringer, for eksempel ved at det er skjørt over himling der ny skillevegg skal opp, kjøleenheter i himlingen, data/el. uttak, osv.

Mange virksomheter kan ha nytte av å fortette og/eller etablere underdekning av arbeidsposisjoner. Dette stiller større krav til byggets tekniske anlegg som for eksempel ventilasjons- og kjølekapasitet.

Man kan oppnå økt fleksibilitet av å leie seg inn hos en gårdeier med flere bygg i samme område. Ofte er det slik at de større gårdeiere kan være løsningsorientert når det gjelder flytting internt i leieperioden, dersom dette kan gi en bedre og riktigere løsning for leietaker.

Det vil kunne gi økt fleksibilitet å leie arealer i et bygg som huser flere leietakere, såkalte flerbrukerbygg, da det alltid vil være en viss dynamikk og utskifting i leietakermassen. Om en nabo skulle flyttet ut, vil det gi muligheter for å leie mer areal. Skulle man trenge mindre areal, vil dette kunne gi naboen muligheter.

Opsjoner for vekst eller reduksjon i leieperioden kan også være verdifullt for leietaker. Det er mange eksempler på dette og temaet blir stadig mer aktuelt. Med endrede konjunkturer har de ulike bransjene tidvis utfordringer med arealstørrelsen. I disse periodene vil utleiere som har evne og vilje til å tilby fleksibilitet være attraktive. De samme bedriftene vil i neste periode, kanskje kunne trenge mer plass igjen.

Ta kontakt for vurdering av deres behov og muligheter for fleksibilitet

Flere artikler

Se alle artikler